Spółka notowana na NewConnect

Walne zgromadzenie

Ogłoszenie Zarządu Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2021 roku

 

Zarząd Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 50-079 Wrocław, REGON 021137168, NIP 8971760835, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353650, o kapitale zakładowym 1 294 369 zł (słownie: milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych), wpłaconym w całości (dalej „Emitent” lub „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art.4021 i art.4022 kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity S.A., które odbędzie się 28 czerwca 2021 roku o godzinie 15.00 (dalej „ZWZ” lub „Zgromadzenie”) w Kancelarii Notarialnej Robert Bronsztejn Bartosz Masternak spółka cywilna we Wrocławiu ul. Rynek 7, IV p., Pasaż pod Błękitnym Słońcem, 50-106 Wrocław.

 

Porządek obrad ZWZ przewiduje: 

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

5. Przyjęcie porządku obrad. 

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020. 

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i oceny wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020;

b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;

c. pokrycia straty za rok obrotowy 2020;

d. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020;

e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020; 

9. Wolne wnioski

10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

Dokumenty ZWZ

 


 

Ogłoszenie Zarządu Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 stycznia 2021 roku

 

Zarząd Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 50-079 Wrocław, REGON 021137168, NIP 8971760835, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353650, o kapitale zakładowym 1 294 369 zł (słownie: milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych), wpłaconym w całości (dalej „Emitent” lub „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity S.A., które odbędzie się 12 stycznia 2021 roku o godzinie 12.00 (dalej „ZWZ” lub „Zgromadzenie”) w Kancelarii Notarialnej Maciej Makowski Łukasz Wilk Robert Wróblewski Notariusze spółka cywilna we Warszawie ul. Sienna 86 lok.1 00-815 Warszawa

 

 

Porządek obrad ZWZ przewiduje: 

 

 

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

 

2. Wybór Przewodniczącego. 

 

 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności    do podejmowania uchwał.

 

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

 

 

5. Przyjęcie porządku obrad. 

 

 

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu o sposobie rozliczenia wyniku finansowego, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. 

 

 

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i oceny wniosku Zarządu o sposobie rozliczenia wyniku finansowego oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. 

 

 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

 

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019;

 

 

b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;

 

 

c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019;

 

 

d. rozliczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2019;

 

 

e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019;

 

 

f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019; 

 

 

g. zmian w składzie organów Spółki

h. dalszego istnienia Spółki

 

9. Wolne wnioski

10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

 

Ogłoszenie Zarządu Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 listopada 2020 roku

 

Zarząd Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 50-079 Wrocław, REGON 021137168, NIP 8971760835, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353650, o kapitale zakładowym 1 294 369 zł (słownie: milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych), wpłaconym w całości (dalej „Emitent” lub „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity S.A., które odbędzie się 18 listopada 2020 roku o godzinie 12.00 (dalej „ZWZ” lub „Zgromadzenie”) w Kancelarii Notarialnej Maciej Makowski Łukasz Wilk Robert Wróblewski Notariusze spółka cywilna we Warszawie ul. Sienna 86 lok.1 00-815 Warszawa

 

 

Porządek obrad ZWZ przewiduje: 

 

 

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

 

2. Wybór Przewodniczącego. 

 

 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności    do podejmowania uchwał.

 

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

 

 

5. Przyjęcie porządku obrad. 

 

 

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu o sposobie rozliczenia wyniku finansowego, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. 

 

 

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i oceny wniosku Zarządu o sposobie rozliczenia wyniku finansowego oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. 

 

 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

 

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019;

 

 

b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;

 

 

c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019;

 

 

d. rozliczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2019;

 

 

e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019;

 

 

f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019; 

 

 

g. zmian w składzie organów Spółki

h. dalszego istnienia Spółki

 

9. Wolne wnioski

10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

 

Ogłoszenie Zarządu Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 września 2020 roku

 

Zarząd Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 50-079 Wrocław, REGON 021137168, NIP 8971760835, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353650, o kapitale zakładowym 1 294 369 zł (słownie: milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych), wpłaconym w całości (dalej „Emitent” lub „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity S.A., które odbędzie się 30 września 2020 roku o godzinie 11.00 (dalej „ZWZ” lub „Zgromadzenie”) w Kancelarii Notarialnej Maciej Makowski Łukasz Wilk Robert Wróblewski Notariusze spółka cywilna we Warszawie ul. Sienna 86 lok.1 00-815 Warszawa

 

 

Porządek obrad ZWZ przewiduje: 

 

 

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

 

2. Wybór Przewodniczącego. 

 

 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności    do podejmowania uchwał.

 

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

 

 

5. Przyjęcie porządku obrad. 

 

 

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu o sposobie rozliczenia wyniku finansowego, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. 

 

 

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i oceny wniosku Zarządu o sposobie rozliczenia wyniku finansowego oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. 

 

 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

 

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019;

 

 

b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;

 

 

c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019;

 

 

d. rozliczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2019;

 

 

e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019;

 

 

f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019; 

 

 

g. zmian w składzie organów Spółki

h. dalszego istnienia Spółki

 

9. Wolne wnioski

10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

 

http://biznes.pap.pl/pl/news/ebi/info/2971043,grupa-trinity-sa-(13-2020)-zwolanie-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-na-30-wrzesnia-2020

 
 
Ogłoszenie Zarządu Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2020 r.
 
Zarząd Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 50-079 Wrocław, REGON 021137168, NIP 8971760835, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353650, o kapitale zakładowym 1 294 369 zł (słownie: milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych), wpłaconym w całości (dalej „Emitent” lub „Spółka”) odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity S.A., które miało odbyć się 30 czerwca 2020 roku o godzinie 13.00 (dalej „ZWZ” lub „Zgromadzenie”) w Kancelarii Notarialnej Maciej Makowski Łukasz Wilk Robert Wróblewski Notariusze spółka cywilna we Warszawie ul. Sienna 86 lok.1 00-815 Warszawa.
 
Powodem odwołania ZWZ jest fakt, że żaden z akcjonariuszy nie zarejestrował się na powyższe ZWZ. Zarząd dokona zwołania ZWZ jeszcze raz w terminie pożniejszym nie wcześniej jednak niż po opublikowaniu raportu rocznego za 2019 rok w systemie EBI.
 
 
Ogłoszenie Zarządu Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2020 r.

 

 

 

 

 

Zarząd Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 50-079 Wrocław, REGON 021137168, NIP 8971760835, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353650, o kapitale zakładowym 1 294 369 zł (słownie: milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych), wpłaconym w całości (dalej „Emitent” lub „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity S.A., które odbędzie się 30 czerwca 2020 roku o godzinie 13.00 (dalej „ZWZ” lub „Zgromadzenie”) w Kancelarii Notarialnej Maciej Makowski Łukasz Wilk Robert Wróblewski Notariusze spółka cywilna we Warszawie ul. Sienna 86 lok.1 00-815 Warszawa

 

 

Porządek obrad ZWZ przewiduje: 

 

 

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

 

2. Wybór Przewodniczącego. 

 

 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności    do podejmowania uchwał.

 

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

 

 

5. Przyjęcie porządku obrad. 

 

 

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. 

 

 

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i oceny wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. 

 

 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

 

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019;

 

 

b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;

 

 

c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019;

 

 

d. pokrycia straty za rok obrotowy 2019;

 

 

e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019;

 

 

f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019; 

 

 

g. zmian w składzie organów Spółki
 
9. Wolne wnioski

 

 

Ogłoszenie Zarządu Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1 lipca 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 50-079 Wrocław, REGON 021137168, NIP 8971760835, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353650, o kapitale zakładowym 1 294 369 zł (słownie: milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych), wpłaconym w całości (dalej „Emitent” lub „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity S.A., które odbędzie się 1 lipca 2019 roku o godzinie 11.00 (dalej „ZWZ” lub „Zgromadzenie”) w Kancelarii Notarialnej Notariuszy Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka s.c. we Wrocławiu, Rynek 7. 

 

 

 

Porządek obrad ZWZ przewiduje: 

 

 

 

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

 

 

2. Wybór Przewodniczącego. 

 

 

 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności    do podejmowania uchwał.

 

 

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

 

 

 

5. Przyjęcie porządku obrad. 

 

 

 

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. 

 

 

 

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i oceny wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. 

 

 

 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

 

 

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018;

 

 

 

b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;

 

 

 

c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018;

 

 

 

d. pokrycia straty za rok obrotowy 2018;

 

 

 

e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018;

 

 

 

f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018; 

 

 

 

g. zmian w składzie organów Spółki 

 

 

 

h. dalszego istnienia Spółki

 

 

 

9. Wolne wnioski

 

 

 

 

 

 

 

10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Ogłoszenie Zarządu

Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 kwietnia 2019 r.

 

Zarząd Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 50-079 Wrocław, REGON 021137168, NIP 8971760835, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353650, o kapitale zakładowym 1 294 369 zł (słownie: milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych), wpłaconym w całości (dalej „Emitent” lub „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A., które odbędzie się 29 kwietnia 2019 roku o godzinie 11.00 (dalej „NWZ” lub „Zgromadzenie”) w Kancelarii Notarialnej Notariuszy Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka s.c. we Wrocławiu, Rynek 7.

 

Porządek obrad NWZ przewiduje:

 

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu
 7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Link do dokumentów

 

 

 

Ogłoszenie Zarządu

 

Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

 

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2018 r.

 

 

 

Zarząd Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu , 50-079 Wrocław, REGON 021137168, NIP 8971760835, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353650, o kapitale zakładowym 1 294 369 zł (słownie: milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych), wpłaconym w całości (dalej „Emitent” lub „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A., które odbędzie się 28 czerwca 2018 roku o godzinie 11.00 (dalej „ZWZ” lub „Zgromadzenie”) w Kancelarii Notarialnej Notariuszy Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka s.c. we Wrocławiu, Rynek 7.

 

 

 

Porządek obrad ZWZ przewiduje:

 

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i oceny wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017;
  2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017;
  3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017;
  4. pokrycia straty za rok obrotowy 2017;
  5. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017;
  6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017;
  7. zmian w składzie Rady Nadzorczej
  8. zmian w składzie Zarządu

 

 

 

 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

 

ZWZ 2018

 

Ogłoszenie Zarządu

 

Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

 

o  zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 stycznia 2018  r.

 

Zarząd spółki Grupa Trinity S.A. podaje do publicznej wiadomości nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się w dniu 3 stycznia 2018 roku o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Notariuszy Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka s.c. we Wrocławiu, Rynek 7, zmieniony na żądanie uprawnionego akcjonariusza – VENDAXA LIMITED i uwzględniającą uchwałę dotyczącą zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

 

Zmieniony porządek obrad obejmuje:

 

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór przewodniczącego.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego dolności do podejmowania uchwał.

4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5.Przyjęcie porządku obrad.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu.

8.Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

 

Ogłoszenie Zarządu

 

Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

 

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 stycznia 2018  r.

 

 

 

Zarząd Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu , 50-079 Wrocław, REGON 021137168, NIP 8971760835, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353650, o kapitale zakładowym 1 294 369 zł (słownie: milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych), wpłaconym w całości (dalej „Emitent” lub „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A., które odbędzie się 3 stycznia 2018 roku o godzinie 12.00 (dalej „NWZ” lub „Zgromadzenie”) w  Kancelarii Notarialnej Notariuszy Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka s.c. we Wrocławiu, Rynek 7.

 

 

 

Porządek obrad NWZ przewiduje:

 

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu
 7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

 

 

Ogłoszenie Zarządu

Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 listopada 2017 r.

 

Zarząd Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu , 50-079 Wrocław, REGON 021137168, NIP 8971760835, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353650, o kapitale zakładowym 1 294 369 zł (słownie: milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych), wpłaconym w całości (dalej „Emitent” lub „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A., które odbędzie się 27 listopada 2017 roku o godzinie 12.00 (dalej „NWZ” lub „Zgromadzenie”) w Kancelarii Notarialnej Notariuszy Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka s.c. we Wrocławiu, Rynek 7.

 

 

 

Ogłoszenie Zarządu

Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2017 r.

 

Zarząd Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu , 50-106 Wrocław, REGON 021137168, NIP 8971760835, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353650, o kapitale zakładowym 1 294 369 zł (słownie: milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych), wpłaconym w całości (dalej „Emitent” lub „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A., które odbędzie się 30 czerwca 2017 roku o godzinie 12.00 (dalej „ZWZ” lub „Zgromadzenie”) w Kancelarii Notarialnej Notariuszy Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka s.c. we Wrocławiu, Rynek 7.

dokumenty

 

 

Ogłoszenie Zarządu

Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2016 r.

 

Zarząd Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 50-106 Wrocław, REGON 021137168, NIP 8971760835, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353650, o kapitale zakładowym 1 294 369 zł (słownie: milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych), wpłaconym w całości (dalej „Emitent” lub „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A., które odbędzie się 22 czerwca 2016 roku o godzinie 10.00 (dalej „ZWZ” lub „Zgromadzenie”) w "Kancelaria Notarialna Notariuszy, Iwony Łacnej, Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka s.c." we Wrocławiu, Rynek 7.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity 2016.pdf

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ 22 czerwca 2016.pdf

ZWZ Formularz pełnomocnictwa 2016.pdf

ZWZ Informacja o liczbie głosów 2016.pdf

 

 

 

Ogłoszenie Zarządu

 

Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

 

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2015 r.

 

 

 

Zarząd Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 11-12, 50-106 Wrocław, REGON 021137168, NIP 8971760835, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353650, o kapitale zakładowym 1 294 369 zł (słownie: milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych), wpłaconym w całości (dalej „Emitent” lub „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A., które odbędzie się 30 czerwca 2015 roku o godzinie 12.00 (dalej „ZWZ” lub „Zgromadzenie”) w "Kancelaria Notarialna Notariuszy Moniki Barczuk, Iwony Łacnej, Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka s.c." we Wrocławiu, Rynek 7.

 

 

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ 30 czerwca 2015 LW.pdf

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity 2015 ŁW.pdf

ZWZ Formularz pełnomocnictwa 2015 ŁW.pdf

ZWZ Informacja o liczbie głosów 2015 LW.pdf

 

 

 

Ogłoszenie Zarządu Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1 października 2014 roku

 

Zarząd Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 20-21, 50-106 Wrocław, REGON 021137168, NIP 8971760835, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353650, o kapitale zakładowym 1294369 zł (słownie: milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych), wpłaconym w całości (dalej „Emitent” lub „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A., które odbędzie się 1 października 2014 roku o godzinie 12:00 (dalej „NWZ” lub „Zgromadzenie”) w Kancelarii Notarialnej Notariuszy Iwony Łacnej, Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka s.c. we Wrocławiu, Rynek 7.

 

 

 

Ogłoszenie Zarządu Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 sierpnia 2014r.

 

Zarząd Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 20/21, 50-106 Wrocław, REGON 021137168, NIP 8971760835, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353650, o kapitale zakładowym 1 294 369 zł (słownie: milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych), wpłaconym w całości (dalej „Emitent” lub „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A., które odbędzie się 8 sierpnia 2014 roku o godzinie 12.00 (dalej „ZWZ” lub „Zgromadzenie”) w  Kancelarii Notarialnej Notariuszy Iwony Łacnej, Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka s.c. we Wrocławiu, Rynek 7.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz proponowane zmiany statutu Spółki znajdują się załącznikach poniżej.

 

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Projekty uchwał

 Formularz pełnomocnictwa

Informacja o liczbie głosów

 

 

 Ogłoszenie Zarządu Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2014r.

 

 

Zarząd Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 20/21, 50-106 Wrocław, REGON 021137168, NIP 8971760835, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353650, o kapitale zakładowym 1 294 369 zł (słownie: milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych), wpłaconym w całości (dalej „Emitent” lub „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A., które odbędzie się 30 czerwca 2014 roku o godzinie 12.00 (dalej „ZWZ” lub „Zgromadzenie”) w Kancelarii Notarialnej Notariuszy Iwony Łacnej, Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka s.c. we Wrocławiu, Rynek 7.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz proponowane zmiany statutu Spółki znajdują się załącznikach poniżej.

 

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Projekty uchwał

 Formularz pełnomocnictwa

Informacja o liczbie głosów

 

Ogłoszenie Zarządu Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 lutego 2014 roku

 

Zarząd Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 20-21, 50-106 Wrocław, REGON 021137168, NIP 8971760835, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353650, o kapitale zakładowym 1294369 zł (słownie: milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych), wpłaconym w całości (dalej "Emitent" lub "Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH"), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A., które odbędzie się 13 lutego 2014 roku o godzinie 12.00 (dalej "NWZ" lub "Zgromadzenie") w Kancelarii Notarialnej Notariuszy Iwony Łacnej, Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka s.c. we Wrocławiu, Rynek 7.

 

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz proponowane zmiany statutu Spółki znajdują się załącznikach poniżej.

 

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Projekty uchwał

 Formularz pełnomocnictwa

 Informacja o liczbie głosów

 

 

Ogłoszenie Zarządu Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 listopada 2013r.

 

Zarząd Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 20-21, 50-106 Wrocław, REGON 021137168, NIP 8971760835, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353650, o kapitale zakładowym 1 294 369 zł (słownie: milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych), wpłaconym w całości (dalej „Emitent” lub „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A., które odbędzie się 28 listopada 2013 roku o godzinie 15.00 (dalej „NWZ” lub „Zgromadzenie”)w Kancelarii Notarialnej Notariuszy Iwony Łacnej, Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka s.c. we Wrocławiu, Rynek 7.

 

Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ

Projekty uchwał na NWZ

Formularz pełnomocnictwa

Informacja o liczbie głosów

 

Ogłoszenie Zarządu Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 września 2013 r.

 

Zarząd Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 11/12, 50-106 Wrocław, REGON 021137168, NIP 8971760835, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353650, o kapitale zakładowym 1 294 369 zł (słownie: milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych), wpłaconym w całości (dalej „Emitent” lub „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A., które odbędzie się 30 września 2013 roku o godzinie 10.00 (dalej „NWZ” lub „Zgromadzenie”) w Kancelarii Notarialnej Notariuszy Iwony Łacnej, Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka s.c. we Wrocławiu, Rynek 7.

Formularz pełnomocnictwa

Informacja o liczbie głosów

Opinia Zarządu

Projekty uchwał na NWZ

Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ

 

Ogłoszenie Zarządu Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2013r.

Zarząd Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 11/12, 50-106 Wrocław, REGON 021137168, NIP 8971760835, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353650, o kapitale zakładowym 1 294 369 zł (słownie: milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych), wpłaconym w całości (dalej „Emitent” lub „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A., które odbędzie się 28 czerwca 2013 roku o godzinie 10.00 (dalej „ZWZ” lub „Zgromadzenie”)w Kancelarii Notarialnej Notariuszy Iwony Łacnej, Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka s.c. we Wrocławiu, Rynek 7.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał na ZWZ

Formularz pełnomocnictwa

Informacja o liczbie głosów

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Akceptuję ciasteczka z tej strony.
Potwierdzam