Spółka notowana na NewConnect

Podstawowe dane finansowe

30.09.2022

30.09.2021

AKTYWA

 

 

A. Aktywa trwałe

0,00

0,00

I. Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

0,00

0,00

2. Wartość firmy

0,00

0,00

3. Inne wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe

0,00

0,00

1. Środki trwałe

0,00

0,00

2. Środki trwałe w budowie

0,00

0,00

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

0,00

0,00

III. Należności długoterminowe

0,00

0,00

1. Od jednostek powiązanych

0,00

0,00

2. Od poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.

0,00

0,00

3. Od pozostałych jednostek

0,00

0,00

IV. Inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

1. Nieruchomości

0,00

0,00

2. Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

3. Długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

4. Inne inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

0,00

0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

B. Aktywa obrotowe

55 205,64

41 175,86

I. Zapasy

0,00

0,00

1. Materiały

0,00

0,00

2. Półprodukty i produkty w toku

0,00

0,00

3. Produkty gotowe

0,00

0,00

4. Towary

0,00

0,00

5. Zaliczki na dostawy i usługi

0,00

0,00

II. Należności krótkoterminowe

48 125,14

21 975,84

1. Należności od jednostek powiązanych

0,00

0,00

2. Nal. od jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.

0,00

0,00

3. Należności od pozostałych jednostek

48 125,14

21 975,84

III. Inwestycje krótkoterminowe

6 910,54

16 450,02

1. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

6 910,54

16 450,02

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

0,00

0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

169,96

2 750,00

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

0,00

0,00

D. Udziały (akcje) własne

0,00

0,00

AKTYWA RAZEM

55 205,64

41 175,86

 

30.09.2022

30.09.2021

PASYWA

 

 

A. Kapitał (fundusz) własny

-450 190,15

-225 059,20

I. Kapitał (fundusz) podstawowy

1 294 369,00

1 294 369,00

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:

38 633 678,64

38 633 678,64

1. Kapitał (fundusz) zapasowy

36 519 342,54

36 519 342,54

2. nadw. wart. sprz. nad wart. nom. udz. (akcji)

2 114 336,10

2 114 336,10

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:

0,00

0,00

1. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

0,00

0,00

2. z tytułu aktualizacji wartości godziwej

0,00

0,00

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:

0,00

0,00

1. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

0,00

0,00

2. tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki

0,00

0,00

3. na udziały (akcje) własne

0,00

0,00

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych

-40 285 128,09

-42 244 029,92

VI. Zysk (strata) netto

-93 109,70

2 090 923,08

VII. Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)

0,00

0,00

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

505 395,79

266 235,06

I. Rezerwy na zobowiązania

12 300,00

0,00

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

0,00

0,00

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

0,00

0,00

3. Pozostałe rezerwy

12 300,00

0,00

II. Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

1. Wobec jednostek powiązanych

0,00

0,00

2. Wobec jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.

0,00

0,00

3. Wobec pozostałych jednostek

0,00

0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe

493 095,79

266 235,06

1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych

0,00

0,00

2. Zob. wobec jedn., w kt. jedn. pos. zaang. w kap.

0,00

0,00

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek

493 095,79

266 235,06

4. Fundusze specjalne

0,00

0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

1. Ujemna wartość firmy

0,00

0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe   

0,00

0,00

PASYWA RAZEM

55 205,64

41 175,86

 

01.07.2022
-30.09.2022

01.07.2021

-30.09.2021

01.01.2022

-30.09.2022

01.01.2021
-30.09.2021

 

 

 

 

 

A. Przychody netto ze sprzedaży 

i zrównane z nimi

0,00

0,00

0,00

24 390,24

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

0,00

0,00

24 390,24

II. Zmiana stanu produktów 

(zw.-wart. dod.,zm.-wart. uj)

0,00

0,00

0,00

0,00

III. Koszt wytworzenia produktów 

na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 

i materiałów

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Koszty działalności operacyjnej

15 573,44

10 860,60

74 177,99

58 824,07

I. Amortyzacja

0,00

0,00

0,00

0,00

II. Zużycie materiałów i energii

0,00

0,00

0,00

0,00

III. Usługi obce

10 760,52

3 402,60

50 540,90

31 542,96

IV. Podatki i opłaty

1 243,91

1 458,00

2 374,35

9 281,11

V. Wynagrodzenia

2 493,41

6 000,00

18 363,74

18 000,00

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

0,00

0,00

0,00

0,00

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

1 075,60

0,00

2 899,00

0,00

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

-15 573,44

-10 860,60

-74 177,99

-34 433,83

D. Pozostałe przychody operacyjne

1 200,00

400,00

3 770,00

2 800,00

I. Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

0,00

0,00

II. Dotacje

0,00

0,00

0,00

0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. Inne przychody operacyjne

1 200,00

400,00

3 770,00

2 800,00

E. Pozostałe koszty operacyjne

6 899,00

0,00

6 899,00

406,24

I. Strata z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

0,00

0,00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0,00

0,00

0,00

0,00

III. Inne koszty operacyjne

6 899,00

0,00

6 899,00

406,24

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

-21 272,44

-10 460,60

-77 306,99

-32 040,07

G. Przychody finansowe

0,00

0,00

0,00

2 168 628,41

I. Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

0,00

0,00

II. Odsetki

0,00

0,00

0,00

5 949,02

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

0,00

0,00

0,00

0,00

V. Inne

0,00

0,00

0,00

2 162 679,39

H. Koszty finansowe

15 802,71

0,12

15 802,71

45 665,26

I. Odsetki

15 802,71

0,12

15 802,71

45 665,26

II. Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych

0,00

0,00

0,00

0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. Inne

0,00

0,00

0,00

0,00

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-37 075,15

-10 460,72

-93 109,70

2 090 923,08

J. Podatek dochodowy

0,00

0,00

0,00

0,00

K. Pozostałe obow. zmniejszenia zysku 

(zwięk. straty)

0,00

0,00

0,00

0,00

L. Zysk (strata) netto (I-J-K)

-37 075,15

-10 460,72

-93 109,70

2 090 923,08

 

 

 

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Akceptuję ciasteczka z tej strony.
Potwierdzam