Spółka notowana na NewConnect

Untitled-1

O Grupie Trinity S.A.

Spółka pod firmą Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie jest aktualnie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000353650, posługuje się numerem REGON 021137168, NIP 8971760835, posiada kapitał zakładowy w wysokości 1.294.369,00 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych). W dalszej części niniejszego sprawozdania spółka ta będzie nazywana „Spółką” lub „Grupa Trinity S.A.”. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. Spółka w dniu 19 kwietnia 2013 r. zadebiutowała na rynku NewConnect. Do obrotu zostało wprowadzone 1.294.369 akcji serii A, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C1, C2, C3, C4, C5. Od momentu uzyskania statusu spółki publicznej Grupa Trinity S.A. podlega obowiązkom informacyjnym wyszczególnionym w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu i załącznikach do niego jak również ustawie o obrocie instrumentami finansowymi i ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Obecnie Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej i jest w trakcie poszukiwania nowych kierunków rozwoju. Celem Emitenta pozostaje znalezienie optymalnej ścieżki wykorzystania statusu spółki publicznej do uruchomienia nowej działalności biznesowej.

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Akceptuję ciasteczka z tej strony.
Potwierdzam