Spółka notowana na NewConnect

Wycena firm i spółek

Wycena przedsiębiorstwa to złożony proces, który jest w stanie zobrazować rzeczywistą wartość firmy tylko wtedy, gdy zostanie umiejętnie przeprowadzony. Eksperci Grupy Trinity S.A. wykorzystują w toku jego realizacji doświadczenie nabyte przez lata współpracy ze spółkami z różnych branż, co umożliwia im uwzględnienie specyfiki danego sektora, a tym samym wyeksponowanie najbardziej wartościowych elementów każdej firmy. Rzetelna analiza podmiotu, a tym samym wytypowanie najważniejszych z jego perspektywy parametrów, takich jak know-how czy kapitał ludzki, umożliwia uzyskanie wartości najlepiej oddającej potencjał rynkowy wycenianej firmy, co może mieć kluczowe znaczenie w procesach takich jak sprzedaż spółki czy fuzja.

 

Rekomendują nas:

Prev Next

Irmawit"Polecamy usługi Grupy Trinity S.A. innym podmiotom rozważającym wycenę swojej marki." Małgorzata Skoczek-Żero, Prezes Zarządu

Mennica"Rekomenduję Grupę Trinity S.A. jako rzetelnego i kompetentnego partnera w biznesie." Wojciech Kaźmierczak, Prezes Zarządu

logo TES"Wyrażamy zadowolenie i satysfakcję ze współpracy z Grupą Trinity S.A., której usługi szczerze polecamy innym przedsiębiorcom." Tomasz Woźniak, Prezes Zarządu

ceramika"Stały kontakt i zaangażowanie analityków Grupy Trinity S.A. pozwoliły na szybką i efektywną realizację zleceniaJacek Pilch, Prezes Zarządu

FIAB„Rekomenduję Grupę Trinity S.A. jako kompetentnego partnera biznesowego.” Łukasz Kabaciński, Prezes Zarządu

Librus"Polecam Grupę Trinity S.A. jako kompetentego i wiarygodnego partnera." Adam Tlatlik, Prezes Zarządu

metkom"Zachęcamy do podejmowania współpracy z Grupą Trinity S.A. w zakresie wyceny marek." Tomasz Król, Prezes Zarządu

perla"Z przyjemnością polecamy usługi Grupy Trinity S.A. innym firmom." Małgorzata Staroń-Kawka, Z-ca Dyrektora Pionu księgowości ds. podatków.

Untitled-1"Polecam Grupę Trinity S.A. jako rzetelną firmę i specjalistów  w zakresie wycen przedsiębiorstw." Paweł Pupin, Prezes Zarządu

Webber saar„Rekomenduję współpracę z Grupą Trinity S.A. w oparciu o rzetelność i świadczenie usług na najwyższym poziomie.” Tomasz Czeszejko-Sochacki, Prezes Zarządu

makrum"Wyrażamy zadowolenie i satysfakcję z przebiegu współpracy z Grupą Trinity S.A." Piotr Fortuna, Dyrektor Finansowy

hoff"Rekomendujemy Grupę Trinity S.A. jako godną zaufania firmę świadczącą usługi na najwyższym poziomie." Krzysztof Dubiel, Członek Zarządu

advertigo"Rekomenduję Grupę Trinity S.A. w oparciu o doświadczenie oraz efekty." Leszek Jastrzębski, Prezes Zarządu

marco oil - logo"Uznajemy Grupę Trinity S.A. za godną polecenia innym podmiotom rozważającym wycenę swojej marki", Marek Kotkiewicz

Travelplanet„Projekty inwestycyjne realizowane przez Grupę Trinity S.A. są bardzo obiecujące, a skala działania jest godna podziwu." Tomasz Moroz, Prezes Zarządu

Kamsoft mazowsze"Polecam Grupę Trinity S.A. jako ekspertów w zakresie przeprowadzania wycen" Grzegorz Jankowski, Prezes Zarządu

 

Korzyści z przeprowadzenia wyceny przedsiębiorstwa:

    

Masz pytanie? Napisz. Oddzwonimy.


Proszę podać imię i nazwisko.

Numer powinien składać się wyłącznie z 9 cyfr.

Proszę podać treść wiadomości.
Telefon+48 71 330 74 99

 • wzmocnienie pozycji przetargowej przy wykorzystaniu informacji zaczerpniętych z wyceny przedsiębiorstwa,  
 • informacja dla środowiska zewnętrznego na temat kondycji finansowej firmy,
 • dostarczenie informacji dotyczącej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa i szans na jego rozwój,
 • łatwiejsze podjęcie decyzji o zasadności transakcji M&A, takich jak sprzedaż przedsiębiorstwa,
 • sprzedaż firmy odbywa się w oparciu o precyzyjne dane finansowe,
 • znajomość wartości udziałów poszczególnych wspólników - wycena udziałów,
 • efektywne zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa,
 • wzmocnienie pozycji negocjacyjnej z bankami lub innymi instytucjami finansowymi. 

 

Jak przebiega proces wyceny firmy?

Infografika wyceny - Final

Wycena przedsiębiorstwa - co otrzymuje klient?

Podmiot zlecający wycenę otrzymuje raport zawierający:

 • charakterystykę przedmiotu wyceny obejmującą szczegółowa analizę jego działalności,
 • założenia dotyczące wyceny uwzględniające aspekty makroekonomiczne, prognozy wyników finansowych, perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa oraz planowane inwestycje,
 • wycenę przeprowadzoną wytypowanymi wcześniej metodami oraz ostateczną wartość przedsiębiorstwa

Jakie metody wyceny przedsiębiorstwa stosujemy?

Wycena przedsiębiorstwa metodą dochodową:

wartość rynkowa kapitałów własnych szacowana jest na  podstawie wartości bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych, generowanych przez spółkę, przy założeniu dalszego prowadzenia działalności operacyjnej. Podstawą do dokonania tej wyceny są prognozy finansowe (biznesplan) na okres 3-5 lat.  W ramach podejścia analitycy Grupy Trinity S.A stosują najszerzej uznawaną metodę DCF — Zdyskontowanych Przepływów Pieniężnych (Discounted Cash Flow).

 

Zakres wykonywanych prac przy wycenie tą metodą obejmuje:

 • przegląd i ewentualną weryfikację prognoz finansowych spółki pod kątem spójności modelu, kluczowych założeń dotyczących przyszłej działalności operacyjnej,
 • wyliczenie wolnych przepływów pieniężnych do spółki (free cash flow to the firm) lub wolnych przepływów pieniężnych dla właścicieli (free cash flow to equity),
 • obliczenie stopy dyskonta,
 • analizę czynników wewnętrznych i rynkowych, które mogą mieć wpływ na końcowy rezultat wyceny,
 • wyliczenie wartości rynkowej kapitałów własnych,
 • analizę wrażliwości wyceny,
 • sporządzenie raportu z wyceny.

 

Wycena przedsiębiorstwa metodą porównawczą:

szacowanie wartości spółki tą metodą polega na porównaniu podmiotu do grupy spółek porównywalnych za pomocą określonych wskaźników, np. cena/EBITDA,  cena/zysk netto. Wykorzystuje się w tym celu dostępne publicznie dane spółek porównawczych z giełdy papierów wartościowych jak również wskaźniki zaobserwowane na rynku niepublicznym w ramach transakcji M&A. Metoda porównawcza jest  stosunkowo szybka, jednak na rzetelności jej wyniku waży odpowiedni dobór grupy porównawczej, który ze względu na wielkość rynku publicznego w Polsce nie jest łatwy, a często wręcz niemożliwy.

 

Wycena przedsiębiorstwa metodą majątkową:

wycena firmy metodą majątkową przedstawia spółkę jako sumę majątku z uwzględnieniem ciążących na niej zobowiązań. Należą do nich m.in. metoda skorygowanych aktywów netto, metoda likwidacyjna, metoda odtworzeniowa. Jej cechą charakterystyczną jest bazowanie na składnikach bilansowych, co czyni ją stosunkowo prostą, jednocześnie jednak nieodpowiednią dla firm, których wartość  może wynikać z pozycji niebilansowych, takich jak marka czy know-how.

Wycena przaedsiębiorstwa - na czym polega?

Wycena przedsiębiorstwa to zespół procedur, analiz i ocen, które prowadzą do oszacowania wartości firmy w jednostkach pieniężnych według stanu w określonym czasie. Wartość́ przedsiębiorstwa ustalona w procesie wyceny nie musi być́ tożsama z jego ceną w transakcji sprzedaży. Na właściwą cenę̨ wpływa bowiem wiele zmiennych czynników, takich jak sytuacja gospodarcza kraju, atrakcyjność́ rynku, strategia rozwojowa firmy, zasoby ludzkie, charakter i sposób wykorzystania posiadanych aktywów.

 

Jak dokonać wyceny przedsiębiorstwa?:

Dokonując wyceny przedsiębiorstwa należy pamiętać, ze wycena firmy to proces szacowania cenyza aktywa i za korzyści, które firma osiąga dzięki ich efektywnemu zagospodarowaniu. Jest ona sporządzana na określony czas - wycena z jednego miesiąca może różnić się̨ od tej w następnym. Zmienność́ ta jest jednak pożądana – nie chodzi bowiem o określenie wartości firmy raz na zawsze, lecz obserwowanie jak kształtuje się̨ onaw czasie, dzięki pozyskaniu nowych klientów, powziętym inwestycjom czy koniunkturze w branży. Rynek jest bowiem jak żywy organizm i co chwilę pojawiają̨ się̨ na nim nowe informacje, które wpływają̨ na kondycję i działalność́ przedsiębiorstw. W ramach procesu należy też dobrać odpowiednią metodologię, która warunkuje poprawne wykonanie usługi.

Kontakt:

Indywidualne podejście

Kompleksowe usługi

Wykwalifikowana kadra

Grupa Trinity S.A.

Rynek 7, 50-106 Wrocław

biuro[at]grupatrinity.pl

Telefon: +48 (71) 330 74 99

 

Skontaktuj się png

Nasi eksperci w mediach:

Najczęściej zadawane pytania:

Ile trwa wycena firmy?

Termin realizacji wyceny firmy przez ekspertów Grupy Trinity S.A. to minimum 14 dni roboczych liczonych od otrzymania kompletu wymaganych dokumentów.

Ile kosztuje wycena przedsiębiorstwa?

Koszt wyceny, tak jak i sam proces, uzależniony jest od specyfiki danej firmy. Każdorazowo jest on wyceniany indywidualnie na etapie przygotowania oferty. W efekcie z usług Grupy Trinity S.A. korzystają zarówno niewielkie przedsiębiorstwa z sektora MSP, jak i duże spółki giełdowe.

Jakie są główne czynniki brane pod uwagę przy wycenie przedsiębiorstwa?

Wycena wartości firmy obejmuje zarówno czynniki materialne, jak też niematerialne, zestawione w dynamiczny i efektywny model biznesowy, który można poddać wycenie.


Za czynniki materialne uznaje się aktywa trwałe oraz obrotowe, natomiast za niematerialne m.in. kulturę organizacyjną, know-how, reputację przedsiębiorstwa, lojalność pracowników, ich kompetencje, innowacyjność itp.


Istotną rolę w wycenie wartości przedsiębiorstw odgrywa siła oraz wartość kapitału intelektualnego, który składa się z:

 • kapitału ludzkiego – zdolności, umiejętności i kompetencji pracowników,
 • kapitału organizacyjnego – innowacyjności i efektywności procesów oraz metod zarządzania,
 • kapitału relacyjnego – wszystkich relacje z klientami, partnerami biznesowymi itp.

Które metody wyceny są najczęściej stosowane na rynku kapitałowym?

Metoda majątkowa jest najstarszym i najbardziej powszechnym sposobem wyceny w Polsce. Jej cechą charakterystyczną jest bazowanie na informacjach zawartych w bilansie spółki.  Z jednej strony podejście to uważane jest za stosunkowo proste i skuteczne, z drugiej zaś posiada dużą wadę – pomija niematerialne składniki majątkowe przedsiębiorstw i traktuje je jako jednostki wyizolowane z otoczenia. Z tego powodu jest ono nieodpowiednie dla firm, których wartość  może wynikać z pozycji niebilansowych, takich jak marka czy know-how.  

 

Metoda dochodowa jest przeciwieństwem podejścia majątkowego. Uznaje się ją za uniwersalną i najlepiej odzwierciedlającą rzeczywistą wartość firmy. Polega na oszacowaniu wartości rynkowej przedsiębiorstwa na podstawie dochodów możliwych do uzyskania przez firmę w przyszłości. Podstawą tej wyceny są prognozy finansowe (biznesplan) na okres od 3 do 5 lat.

 

Metoda porównawcza (mnożnikowa) opiera się na założeniu, że rynek finansowy dostarcza najlepszych informacji służących do wyceny przedsiębiorstw. Polega na oszacowaniu wartości firmy poprzez porównanie jej z innymi przedsiębiorstwami podobnymi pod względem działalności. Wycena odbywa się za pomocą określonych wskaźników rynku kapitałowego (mnożników), jak np. cena/EBITDA, cena/zysk netto, cena/wartość księgowa kapitałów własnych.

Zobacz także

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Akceptuję ciasteczka z tej strony.
Potwierdzam