Finanse. Prawo. Inwestycje.

Debiuty giełdowe

Czym jest obsługa prawna debiutów giełdowych?

Obsługa prawna debiutów giełdowych związana jest ze wszelkimi procesami prawno-organizacyjnymi, które należy przeprowadzić przed pierwszą emisją papierów wartościowych.

Jaki jest cel:

Celem jest dostosowanie przedsiębiorstwa do wymogów rynku kapitałowego, w taki sposób, by jak najskuteczniej mogło ono realizować założone cele biznesowe.

Korzyści z wdrożenia:

Zaplanowanie i konsekwentne wdrożenie wszelkich obligatoryjnych norm, pozwala zoptymalizować proces debiutu na rynku kapitałowym i zabezpieczyć się przed ewentualnymi konsekwencjami z tytułu niespełnienia wymaganych warunków.

Co oferujemy?

 • przekształcenie spółki,
 • badanie due diligence,
 • przygotowanie statutu oraz wszystkich aktów korporacyjnych zgodnie z wymogami określonymi w aktach prawnych regulujących tę sferę,
 • zabezpieczenie interesów akcjonariuszy spółki (m.in. przed utratą kontroli nad spółką),
 • szkolenie zarządu oraz wybranych pracowników w zakresie zasad panujących na rynku kapitałowym, a w szczególności obowiązków informacyjnych,
 • przygotowanie części prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego lub dokumentu informacyjnego,
 • poprowadzenie postępowania przed KNF, KDPW, GPW i KRS,
 • przeprowadzenie procedury emisji akcji z przeznaczeniem do oferty publicznej lub niepublicznej,
 • dostosowanie statutu spółki do krótko i długoterminowego celu związanego z emisją, aby zapewnić kotrolę nad okolicznościami kluczowymi dla ich osiągnięcia,
 • przygotowanie prospektu emisyjnego lub dokumentu informacyjnego,
 • przeprowadzenie procedury debiutu giełdowego przed odpowiednimi organami (KNF, KDPW, GPW),
 • przeprowadzeniem oferty prywatnej lub nadzór nad przeprowadzeniem oferty publicznej emitowanych walorów,
 • wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu NewConnect lub na parkiet główny GPW,
 • szkolenie i doradztwo w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych ciążących na spółkach publicznych.

Kontakt

Indywidualne podejście

Kompleksowe usługi

Wykwalifikowana kadra

Grupa Trinity S.A.

Rynek 7, 50-106 Wrocław

biuro[at]grupatrinity.pl

Telefon: +48 (71) 330 74 99

 

Skontaktuj się png

Nasi eksperci w mediach:FAQ

Co musi zawierać prospekt emisyjny?

Zawartość prospektu emisyjnego jest ściśle określona w regulacjach prawnych oraz musi zostać zaakceptowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, aby mogło dojść do upublicznienia oferty. Pełni głównie rolę informacyjną.
Pierwsza część prospektu składa się z informacji dotyczących działalności przedsiębiorstwa, jego  historii i struktury organizacyjnej, akcjonariuszy, umów zawieranych przez przedsiębiorstwo z innymi podmiotami, kluczowych pracowników, a także perspektyw rozwoju i ryzyka firmy.  Istotne znaczenie mają także zasoby kapitałowe przedsiębiorstwa, środki trwałe oraz kompletne dane finansowe do 3 lat wstecz.
Kolejny element prospektu to informacje ofertowe dotyczące przede wszystkim oferowanych papierów wartościowych, ich kosztów oraz warunków oferty.
Prospekt powinien zawierać także podsumowanie, którego celem jest pomoc inwestorowi w podjęciu decyzji inwestycyjnej.

Czym jest memorandum informacyjne?

Memorandum informacyjne jest dokumentem, który zawiera informacje równoważne pod względem formy i treści informacjom wymaganym w prospekcie emisyjnym. Od prospektu odróżnia je wielkość emisji – memorandum stosuje się w szczególności przy emisji papierów wartościowych o wartości poniżej 2,5 miliona euro.

Na czym polegają obowiązki informacyjne?

Wypełnianie obowiązków informacyjnych sprowadza się do jednego prostego założenia rynku finansowego, tj. do równego dostępu do informacji dla wszystkich inwestorów. W praktyce przejawia się to przez wypełnianie przepisów ustawy o obrocie, ustawy o ofercie oraz regulaminów organizatora obrotu. Efektem takich działań są raporty bieżące i okresowe spółki.

Jak przebiega procedura debiutu giełdowego?

Proces ten różni się w zależności od stopnia przygotowania spółki do wejścia na rynek kapitałowy. Standardowo składa się on z następujących kroków:

1) przekształcenie formy prawnej na spółkę akcyjną i podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury wprowadzenia na rynek giełdowy przez właścicieli,

2) wybór doradców/ domu maklerskiego,

3) sporządzenie dokumentów ofertowych i sprzedażowych,

4) zatwierdzenie dokumentów przez Komisję Nadzoru Finansowego,

5) działania marketingowo-promocyjne,

6) dokonanie oferty i rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych,

7) złożenie wniosków o wprowadzeniu i wyznaczenie dnia debiutu,

8) debiut.

Czym różni się oferta publiczna od niepublicznej?

Ofertą publiczną jest udostępnianie co najmniej 100 osobom lub nieoznaczonym adresatom, w dowolnej formie i w dowolny sposób, wszelkich informacji pozwalających na podjęcie decyzji inwestycyjnej, w tym przede wszystkim o emisji i warunkach dotyczących nabycia akcji. Oferta publiczna wymaga poprzedzenia publikacją prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego.

 

Oferta niepubliczna jest ograniczona liczbą osób, do których kierowana jest oferta - nie może ona przekroczyć 99. Dodatkowo w zależności od rodzaju papierów wartościowych emitent sporządza jedynie dokument ofertowy  zgodny z odpowiednimi regulacjami prawnymi.

Czym jest rynek Catalyst?

Catalyst jest rynkiem obligacji prowadzonym na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot. Skupia się na nieskarbowych instrumentach dłużnych – obligacjach komunalnych, korporacyjnych oraz listach zastawnych. Powstał we wrześniu 2009 roku i stanowi usystematyzowanie segmentu papierów dłużnych rynku finansowego w Polsce.

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Akceptuję ciasteczka z tej strony.
Potwierdzam