Finanse. Prawo. Inwestycje.

Venture capital

Czym jest Venture Capital?

Spółki we wczesnym etapie rozwoju trafiają na barierę luki kapitałowej, czyli trudności w dostępie do finansowania. Do osiągnięcia sukcesu potrzebne jest im również wsparcie w rozwoju i zwiększaniu skali działalności. Zapewniają to fundusze Venture Capital. Inwestycje w takie podmioty wiążą się z większym ryzykiem, ale mają potencjał generowania wysokich stóp zwrotu.

Mianem Venture Capital określa się inwestycje na rynku kapitałowym w spółki będące we wczesnym stadium rozwoju. W taki sposób pozyskiwany jest kapitał dla projektów o wysokiej stopie ryzyka. Proces odbywa się przez zakup akcji lub udziałów i reguluje go umowa inwestycyjna określająca zakres pomocy i współpracy, a także warunki wyjścia z inwestycji. Okres inwestycji wynosi kilka lat.

W jakim celu dokonuje się transakcji Venture Capital?

Transakcji Venture Capital dokonuje się w celu pozyskania kapitału, który często jest bardzo trudno dostępny dla pomysłodawców na tym etapie. W ten sposób twórca projektu jest w stanie efektywnie sfinansować rozwój swojego przedsiębiorstwa i co za tym idzie znaczne przyspieszyć wzrost wartości firmy. Co ważne, transakcje typu Venture Capital w większości przypadków nie powodują zmian w procesie podejmowania decyzji operacyjnych, które pozostają w gestii pomysłodawców.

Korzyści z transakcji Venture Capital:

 • know-how inwestora, kontakty biznesowe menedżerów obsługujących projekt,
 • dywersyfikacja ryzyka poprzez rozłożenie go pomiędzy inwestora a pomysłodawcę,
 • umożliwienie realizacji planów biznesowych, które nie mogą być zrealizowane dzięki kapitałowi pozyskanemu z instytucji finansowych,
 • pozyskane środki zasilają kapitał zakładowy spółki, dlatego też nie jest wymagana spłata pozyskanego kapitału ani odsetek od niego,
 • poprawa wizerunku poprzez obecność przedstawicieli inwestora w zarządzie spółki bądź też w jej radzie nadzorczej,
 • polepszenie kultury organizacyjnej w dokapitalizowanej spółce,
 • utrzymanie polityki informacyjnej odnośnie poczynań firmy i zachowanie niektórych działań w tajemnicy, co jest trudne w przypadku oferty publicznej.

W jaki sposób dokonujemy transakcji Venture Capital?

Inwestycja w innowacyjne pomysły i idee jest procesem niezwykle ryzykownym. Istnieje wiele czynników, które mogą wpłynąć na niepowodzenie koncepcji. Wśród nich można wymienić m.in. brak popytu na oferowany produkt/usługę, zbyt wysokie koszty funkcjonowania w stosunku do możliwych do uzyskania marż sprzedaży, bariery technologiczne uniemożliwiające realizację projektu, brak doświadczenia w prowadzeniu działalności przez Pomysłodawców, co może skutkować nieefektywnym zarządzaniem spółką i w efekcie bankructwem.

Celem minimalizacji ryzyka niepowodzenia, Grupa Trinity S.A. przeprowadza niżej zaprezentowany proces inwestycyjny. Obejmuje on zarówno analizę i ocenę potencjalnych inwestycji, jak i wdrażanie projektów, które oferują satysfakcjonującą stopę zwrotu.

 

 1. Selekcja

  Jest to etap, w którym następuje pierwszy kontakt Pomysłodawcy z analitykami inwestycyjnymi Grupy Trinity S.A. Wstępna ocena projektu dokonywana jest najczęściej na podstawie nadesłanego teasera. Mile widziane jest również przesłanie biznes planu oraz planu finansowego, o ile Pomysłodawca takowe posiada. Podczas selekcji w pierwszej kolejności weryfikowana jest zgodność założeń projektu z profilem inwestycyjnym Grupy Trinity S.A.  Ponadto badany jest potencjał rynkowy projektu, a zatem możliwości jego komercjalizacji, generowania przychodów oraz skutecznego wyjścia z inwestycji.

 2. Adaptacja

  Projekty, które uzyskały pozytywną ocenę na etapie selekcji stają się przedmiotem głębszych analiz. Oceniany jest zarówno pomysł, przyjęte do niego założenia, jak i jego twórcy. Przedstawiciele Grupy Trinity S.A. sprawdzają kompetencje i doświadczenie Pomysłodawców, a także ich zaangażowanie w realizację własnych idei. Na etapie adaptacji szacuje się również kapitałochłonność inwestycji poprzez wyszczególnienie niezbędnych do poniesienia nakładów, a także oceniana jest jej wykonalność. Przeprowadzane są również wstępne analizy opłacalności inwestycji. Projekty, które spełniają wymagania Grupy Trinity S.A. , są kwalifikowane do kolejnego etapu.

 3. Preinkubacja

  W ramach prac wykonywane są analizy rynku (zarówno pod względem potencjalnych klientów, jak i działań konkurentów), ustalany jest harmonogram realizacji projektu uwzględniający budowę i testowanie prototypu oraz wersji beta projektu, wyznaczane są milestone’y. Na potrzeby wewnętrzne tworzy się również biznes plan, a także wszelką dokumentację niezbędną do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz związanych z wejściem kapitałowym. Etap trzeci kończy się podjęciem decyzji inwestycyjnej.

 4. Inwestycja

Podpisanie umowy inwestycyjnej jest równoznaczne z uruchomieniem środków na realizację zamierzonej koncepcji. Następuje fundacja osoby prawnej, tzn. wyodrębnienie ze struktur Grupy Trinity S.A. całej organizacji związanej z projektem wraz z jego zapleczem technicznym (środki trwałe, licencje, know-how itp.), w której udziałowcami są pomysłodawcy, Grupa Trinity S.A., jak też w niektórych przypadkach podmioty trzecie (inwestorzy branżowi/finansowi). Ponadto tworzona jest struktura nowo powstałej firmy na podstawie przyjętego biznes planu.

 

Przedstawiony proces inwestycyjny ma charakter wzorcowy, a długość trwania poszczególnych etapów jest  indywidualna dla każdego z projektów. Niezmienny pozostaje cel inwestycji, którym jest komercyjny sukces projektu.

W jaki sposób oceniamy projekty?

Wszystkie działania podejmowane w ramach oceny projektu mają na celu zweryfikowanie jego opłacalności. Jako inwestor finansowy, Grupa Trinity S.A. chce inwestować w przedsięwzięcia, które zapewnią osiągnięcie oczekiwanej stopy zwrotu w ciągu najbliższych kilku lat. Dlatego też najważniejszym elementem oceny projektu jest weryfikacja Pomysłodawcy. To on musi przekonać inwestora, że będzie w stanie zrealizować swój pomysł. Dopiero w dalszej kolejności oceniany jest sam pomysł i związany z nim model biznesowy. Pomysłodawca powinien znać rynek, na którym zamierza działać, a koszty powinny być przemyślane i ograniczone do niezbędnych wydatków.

Co oferujemy?

Proponujemy finansowanie dla młodych, innowacyjnych spółek na etapie ekspansji, głównie z branż technologicznych (Internet, IT, e-commerce), które pokazały, że mają sprawdzony model biznesu.
Nasze zaangażowanie kapitałowe jest nie mniejsze niż 0,5 mln zł, a horyzont inwestycyjny to minimum 2 lata.
Oprócz środków finansowych zapewniamy również wsparcie doświadczonych managerów inwestycyjnych, którzy odpowiadali za wiele inwestycji w różnych branżach. 

Sposób wyjścia z inwestycji może nastąpić zarówno poprzez sprzedaż udziałów lub akcji inwestorowi branżowemu czy finansowemu, poprzez rynek NewConnect lub w ramach MBO (management buyout – wykup menedżerski) dokonanego przez Pomysłodawcę projektu. Każdorazowo wybieramy optymalną formę.

Co nas wyróżnia?

 • Inwestycje na wczesnym etapie

Grupa Trinity S.A. inwestuje w przedsięwzięcia na etapie pomysłu (tzw. „seed”) oraz na etapie prototypu (tzw. „start-up”). Zarówno wkład własny, jak i doświadczenie w biznesie nie są od Pomysłodawców wymagane, choć stanowią znaczący atut. Obecnie w Polsce i Europie inwestorzy ze względu na duże ryzyko niechętnie inwestują w przedsięwzięcia na wczesnym etapie, jednak wiele światowych koncernów na początku swojego istnienia korzystało z tej formy finansowania.

 • Komunikacja

Dobra komunikacja z Pomysłodawcami to jedna z głównych zasad naszego działania. Przeważnie w przeciągu dwóch tygodni odpowiadamy na każdy napływający do nas projekt (czas odpowiedzi jest uzależniony od jego złożoności). Na dalszych etapach w Grupie Trinity S.A. zostaje wyznaczona osoba odpowiedzialna za dane przedsięwzięcie, która pomaga Pomysłodawcy w jego realizacji.

 • Wsparcie dla spółek portfelowych

Pozytywna ocena na etapie preinkubacji skutkuje powołaniem spółki, w której udziały obejmuje Pomysłodawca i Grupa Trinity S.A.. Aż do wycofania się Grupy Trinity S.A. z inwestycji, pomaga ona Pomysłodawcy w realizacji projektu. Pomoc obejmuje dostęp do infrastruktury, specjalistów, a także wsparcie w nawiązywaniu kontaktów biznesowych. Należy jednak podkreślić, że pomoc ma charakter doradczy, ponieważ to Pomysłodawca zarządza spółką, a Grupa Trinity S.A. pełni jedynie funkcje kontrolne.

Kontakt:

Indywidualne podejście

Kompleksowe usługi

Wykwalifikowana kadra

Grupa Trinity S.A.

Rynek 7, 50-106 Wrocław

biuro[at]grupatrinity.pl

Telefon: +48 (71) 330 74 99

 

Skontaktuj się png

Nasi eksperci w mediach:

FAQ

Jakie są zalety i wady finansowania inwestycji przy pomocy funduszy VC/PE?

Zalety:

 • dzięki inwestycjom typu VC/PE szansę na szybszy rozwój i wykorzystanie swoich przewag konkurencyjnych mają firmy innowacyjne. Ich siłą na tle konkurencji jest najczęściej interesujący produkt, który daje inwestorowi szansę uzyskania ponadprzeciętnej stopy zwrotu z inwestycji,
 • inwestycje typu VC/PE są obarczone dużym ryzykiem niepowodzenia, przez co inne instytucje (np. banki) niechętnie finansują tego typu projekty. Działalność funduszy umożliwia realizację części najciekawszych projektów, wpływając na poprawę innowacyjności gospodarki,
 • poprawa płynności firmy,
 • znalezienie się w grupie spółek portfelowych funduszu, co jest formą bezpłatnej reklamy,
 • pomoc doświadczonych menadżerów będących pracownikami funduszy w tworzeniu strategii rozwoju, zarządzaniu oraz w nawiązywaniu kontaktów i relacji biznesowych,
 • wzrost zaufania potencjalnych kontrahentów oraz klientów, a co za tym idzie lepszy wizerunek firmy.

Wady:

 • oddanie części udziałów w spółce w zamian za pozyskanie finansowania,
 • oddanie części kompetencji zarządczych funduszowi VC/PE poprzez m.in.:
  • umieszczenie przedstawiciela VC/PE w zarządzie lub radzie nadzorczej spółki,
  • obowiązek szczegółowego raportowania o rozwoju projektu oraz bieżącej sytuacji finansowej,
 • większość funduszy w umowach zawieranych z właścicielami zastrzega sobie prawo „przymuszenia” pozostałych udziałowców do sprzedaży akcji/udziałów w przypadku, gdy znajdzie się kupiec chcący zakupić całość spółki.

Jakie są sposoby wyjścia z inwestycji funduszu typu VC lub PE

Fundusze VC/PE wychodząc z inwestycji, wybierają jedną z następujących metod:

 • sprzedaż spółki/udziałów inwestorowi branżowemu,
 • ofertę publiczną (w tym pierwszą ofertę publiczną),
 • sprzedaż innemu funduszowi private equity / venture capital,
 • sprzedaż instytucji finansowej,
 • umorzenie akcji przez spółkę i wypłatę inwestorowi wynagrodzenia z tytułu umorzenia,
 • likwidację spółki.

Czym różni się private equity od venture capital?

Private equity to fundusze, które swoje działania kierują w stronę przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji rynkowej i solidnych podstawach ekonomicznych. Natomiast fundusze venture capital swoją uwagę kierują w stronę spółek będących we wczesnym etapie rozwoju.

Jaki typ spółek ma szansę na pozyskanie kapitału z funduszy typu VC?

Fundusze VC prowadzą ciągły monitoring rynku młodych spółek w celu wyszukiwania podmiotów posiadających:

 • atrakcyjny produkt, najlepiej z przewagą technologiczną względem konkurencji,
 • silny zespół zarządzający,
 • perspektywę wysokiej stopy zwrotu z inwestycji.

 

Jaką rolę odgrywa fundusz VC?

Zanim fundusz zdecyduje się na zainwestowanie w młody bądź dopiero startujący projekt, przeprowadza pogłębione analizy związane z możliwościami jego rozwoju. Fundusz VC wchodząc z kapitałem do projektu/firmy, daje jej potężny zastrzyk finansowy, którego  przeznaczeniem jest przyspieszenie dynamiki rozwoju.

W jakie typy przedsiębiorstw najczęściej inwestują fundusze VC?

Fundusze VC swoją uwagę kierują głównie w stronę spółek z sektora nowych technologii i IT. W Stanach Zjednoczonych fundusze VC inwestują praktycznie tylko w projekty start-upowe, natomiast w Europie inwestują one również w spółki istniejące na rynku nawet od dłuższego czasu. Kluczowe jest, by ich potencjał i przewagi np. technologiczne dawały podstawy do dynamicznego rozwoju.

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Akceptuję ciasteczka z tej strony.
Potwierdzam